Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení reklamačního oddělení VONIAK) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na hello@voniak.com). Poštovné bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

- mechanickým poškozením zboží

- prokazatelně nedovolenými zásahy do výrobku, živelnou katastrofou, nebo mechanickým poškozením,

- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

- prokazatelně nesprávným užíváním,

- užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží,

- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

- prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,

- prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

- pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. 

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

1. na odstranění vady opravou věci

2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci

3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

4. odstoupení od smlouvy. 

1. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží

1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží v sídle  prodávajícího, jak jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího (čl. 7.6).

1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat či jinak doručit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.

1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující. Kupující je povinen současně písemně popsat, jak se vada projevuje (příp. i jak vznikla).

1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté.

1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

1.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM

2.1. Reklamaci, podanou kupujícím= spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na emailovou adresu kupujícího použitou při uzavření kupní smlouvy. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího – spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.

2.2. Při  uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem je prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.3. V případě, že se jedná o reklamaci zaslanou prodejci poštou, reklamační formulář je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně. Formulář musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a emailovou adresu kupujícího.

2.4. Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3. ADRESY PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

  • Strančická 1084/29, 100 00, Praha 10 - Strašnice 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1.7.2020. VONIAK s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce Voniak.com

Ke stažení: Reklamační formulář Voniak